1 2
Xiamen Avic Zijing Plaza
Project Info
Address:Fujian Xiamen
ConstructionArea: 210000㎡
A high-rise:41 Stories/194m
Time:2011