Guangxi Center Binjiang International E-land parcel
Project Info
Address:  QINZHOU GUANGXI
Construction Area:  480000㎡
Time:2007-2009