1 2
Hubei Zhongjian Jinxiang Guangchang
Project Info
Address:  JINMEN HUBEI
Construction Area:  165300㎡
Time:2009