1 2 3
GuangxiCenter Binjiang International E-land parcel
Project Info
Address:  QINZHOU GUANGXI
Construction Area:  480000㎡
Time:2009-2010