1 2
Hangzhou Yifeng Times Plaza
Project Info
Address:HANGZHOU ZHEJIANG
Construction Area: 221300㎡
A high-rise:18 Stories/75m
Time:2012