Nanjing IKEA
Project Info
Address:NANJING JIANGSU
Construction Area: 76731㎡
Time:2006